E-Fatura Nedir?

Elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir. Kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve satıcıya iletilen e-fatura, ileride tüm firmalar için zorunlu hale getirilecek. Giderek artan e-fatura kullanıcıları arasına girmek için yeterli sebebiniz var aslında. Kurumsal işlemlerinizi daha kolay hale getirmek ve tasarruf etmek istiyorsanız e-fatura uygulamasına geçmelisiniz.

Kimler e-Fatura Kullanabilir? Kimler için kullanımı zorunludur?
E-faturanın avantajlarından yararlanmak isteyen herkes e-fatura sistemini kullanabilir. Madeni yağ lisansına sahip ya da bu firmalardan mal alıp yıllık satış tutarı 25 milyon TL üzerinde olan firmalar; ve ÖTV’ye tabi kolalı gazoz, alkollü içecek ya da tütün üreten ya da ithal eden firmalar ve bu firmalardan mal alıp yıllık satış tutarı da 10 milyon TL üzerinde olan firmaların e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.
 

Avantajları

 1. Maliyetleriniz azalır. (Kağıt, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme ve mutabakat vb.)
 2. Faturalarınızı daha hızlı hazırlarsınız. Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
 3. Faturalarınızın kaybolma riski olmaz.
 4. Tahsilatlarınızı hızlandırırsınız. İstediğiniz zaman eski faturalarınıza rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
 5. Faturalarınız dijital ortamda arşivlenir. Fatura saklama iş yükü ve maliyetinden kurtulursunuz.
 6. Muhasebe sisteminiz ile entegre edebilirsiniz. Çevre dostudur.
 7. Müşterilerle ve satıcılarla mutabakat yapmanızı kolaylaştırır.

 

 

E-Arşiv Nedir?

e-Fatura tüm fatura bilgilerinin elektronik ortama geçirilmesiyle oluşan ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan fatura türüdür.

e-Arşiv Fatura’nın Faydaları Nelerdir?
e-Arşiv Fatura ile faturalarınızı dijital ortama taşıyın. İş süreçlerinizi ve ticaretinizi hızlandırarak şirketinizin verimliliği artırın. Böylece kaynaklarınızı şirketinize rekabet gücü kazandıracak alanlara yönlendirin.

Her An Her Yerde
İnternet erişimi olan her cihazdan; akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan e-Arşiv Fatura oluşturup gönderebilir, görüntüleyebilir, kabul ya da reddebilirsiniz.

Kargo ile Vakit Harcamayın
Faturaların basım maliyeti, matbaa ücretleri ve kağıt fatura kargolama işlemi maliyetlerinden kurtulursunuz. Dosyalar arasında fatura aramakla vakit kaybetmeden fatura kayıplarının önüne geçebilirsiniz.

 

 

E-İrsaliye Nedir ?

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemedir.

e-İrsaliyenin Avantajları Nelerdir?

 • E-Fatura çözümündeki gibi yine basım, arşivleme vb. maliyetlerden tasarruf sağlanır.
 • İşlemlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi sebebiyle çevreci biri üründür.
 • İrsaliye bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlanır.
 • E-Fatura verilerinizle birlikte aynı ortamlarda güvenli bir şekilde saklama imkanına sahip olursunuz.


e-İrsaliye Uygulamasından Yararlanma Yöntemleri Nelerdir?
Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından;

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 • e-İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
 • Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.


e-İrsaliye Uygulamasının Başlama Tarihi ve e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu Ne Zamandır?
 

 • 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
 • Yazdırma için gerekli kâğıt, baskı ve diğer muhtelif sarf malzemesi masraflarından tasarruf sağlar,
 • Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan ve
 • Bu maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

Elektronik İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler nelerdir?

e-İrsaliye belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.

 • e-İrsaliyesinin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
 • e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Taşınan malın nevi, miktarı,
 • Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı. 

 

 

E-Defter Nedir?
Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik olarak oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulmuş sistemdir. E-Defter sistemine dâhil olabilmek için GİB’e başvurmalı, mali mühür ile zaman damgası alınmalı ve sistemle uyumlu uygulamaya sahip olunmalıdır.

Ofisnet Muhasebe ile birlikte:
Netsim Ofisnet Muhasebe ile birlikte Netsim E-Defter Uygulaması kullanıldığında; GİB ile tam uyumlu çalışarak tüm güncellemeleri mevzuata uygun ve zamanında uygulamayı, Web servis sayesinde GİB E-defter portalına bağlanmaya gerek kalmadan program içinden beratları gönderme imkânını,

Aktarımsız E-Defter Hazırlama:
Ofisnet içindeki fişlerin dışarı aktarılmadan e-defter hazırlanabilmesini, E-defter oluşturulan hareketlerin kayıt değiştirilmezliği ve güvenliği ile veri bütünlüğünü, Yevmiye satır numarası program içerisinden verilerek fiş detayı takip kolaylığını, Birden çok şubeli yerlerde ayrı veya birleşik E-defter oluşturabilmeyi, Şema ve şematron kontrolleri yapılarak veri düzenini sağlar.

E-Defter Kullanmanın Kazandırdıkları

 • Noter tasdik derdi yoktur, bu işlemler elektronik ortamda yapılır,
 • Yazdırma için gerekli kâğıt, baskı ve diğer muhtelif sarf malzemesi masraflarından tasarruf sağlar,
 • Kâğıda baskı yapılmadığından fiziksel arşivleme ortamına gerek yoktur,
 • İş gücünden ve zamandan tasarruf sağlar,
 • Çevreyi korumaya katkıda bulunur,
 • Elektronik denetim, paylaşım, uzaktan erişime uygun zemin hazırlar,
 • İmzalanan defterlerin değişmezliği, güvenliği ve doğrulama ile bütünlük sağlanır.